Cristin rest api

Har deres institusjon medlemskap i Cristin og ønsker å få fullintegrert data fra Cristin på deres egen nettside? Vi har spisskompetanse på implementering av Cristin sitt Rest Api og kan bistå dere på det tekniske. Cristin (Current research information system in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem og skal samle og gjøre informasjon om norsk forskning tilgjengelig. Det er laget for å forenkle de forskningsadministrative prosessene.

Medlemsinstitusjonene har ofte et ønske om at data fra Cristin skal gjøres lett tilgjengelig på egen nettside. Til dette har Cristin utviklet et Rest Api. API er en forkortelse av Application Programming Interface og gjør at flere program/datamaskiner kan kommunisere med hverandre.

Hvorfor bruke Cristin Rest Api?

Alle som driver med forskning ønsker å få publisert sin forskning og gjøre den tilgjengelig raskt og enkelt. Da er egen nettside en viktig kanal for å synliggjøre denne forskningen. Bruk av Rest Api gjør at overføring fra Cristin går helt automatisk til egne nettsider. Når et nytt forskningsprosjekt blir registrert eller det blir gjort endringer i personprofilen vil dette automatisk bli oppdatert på egne nettsider. Dette vil da igjen spare institusjonene for manuelt arbeid med oppdatering av informasjon.

Implementering av Api krever teknisk kompetanse

Det kreves god teknisk kompetanse for å få ut ønsket data fra Cristin og få presentert dette på en best mulig måte. Vi i Gnist Design jobber tett med flere større forskningsinstitusjoner og har opparbeidet tung teknisk kompetanse rundt implementering av Cristin data fra Rest Apiet. Nofima, Nilu, og Cage er eksempler på forskermiljøer som vi samarbeider med og som i dag bruker Cristin. Siden Apiet er i stadig utvikling og nye versjoner kommer er det nødvendig med tett oppfølging og klargjøring. Vi er forberedt når det slippes nye versjoner og gjør de nødvendige tilpaninger slik at det ikke vil får negative innvirkning på deres løsning.

Ta kontakt om dere har et prosjekt som krever bruk av Cristin implementering.

Aktuelt & Prosjekter